Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică ARGEȘ

Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică Argeş

Direcţia Judeţenă de Statistică Argeş, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Judeţenă de Statistică Argeş are ca obiect de activitate:

 • culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesare elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice;
 • controlul veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului;
 • realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de Institutului Naţional de Statistică, publicarea şi diseminarea datelor statistice

În realizarea obiectului de activitate, ce se întemeiază pe principiile independenţei profesionale, autorităţii în materie de culegere a datelor, adecvării resurselor, angajamentului privind calitatea în statistici, confidenţialităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii, metodologiei solide, procedurilor statistice adecvate, sarcinii de răspuns adecvată pentru repondenţi, eficienţei sub raportul costurilor, relevanţei, preciziei şi fiabilităţii, promptitudinii şi punctualităţii, coerenţei şi comparabilităţii, accesibilităţii şi clarităţii, Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş are următoarele atribuţii:

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Statistic Anual aprobat;
 2. organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la Institutul Naţional de Statistică;
 3. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 4. participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică;
 5. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 6. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de Institutul Naţional de Statistică cu privire la diseminarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 7. furnizează către Institutul Naţional de Statistică datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 8. informează administraţia publică locală, din proprie iniţiativă şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 9. prezintă semestrial Institutului Naţional de Statistică informări asupra activităţii desfăşurate;
 10. editează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului;

îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Institutul Naţional de Statistică prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeţenă de Statistică Argeş are dreptul:

 • să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;
 • să efectueze, cu aparatul propriu şi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
 • să aplice amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume împuternicite pentru aceasta în baza Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea DJS a documentelor şi evidenţelor necesare verificării calităţii datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic;
 • să solicite de la Institutul Naţional de Statistică date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş are următoarele responsabilităţi:

 • asigură cadrul organizatoric pentru culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici şi sociali;
 • asigură cadrul organizatoric pentru difuzarea datelor statistice şi informarea opiniei publice asupra principalelor aspecte privind evoluţia fenomenelor şi proceselor economico-sociale la nivelul judeţului şi al unităţilor administrativ-teritoriale componente;
 • urmăreşte evoluţia indicatorilor statistici care reflectă nivelul de dezvoltare economico-socială a judeţului;
 • coordonează, organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S.;
 • respectă regulile de confidenţialitate a informaţiilor statistice în întreaga activitate de difuzare a acestora;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 • acţionează pentru încadrarea în termenele de elaborare prevăzute pentru lucrările cu date centralizate şi pentru cele privind anchetele şi cercetările selective, cuprinse în planul de activitate;
 • răspunde de calitatea datelor centralizate şi a informaţiilor statistice transmise la I.N.S. în lucrările întocmite pe baza datelor obţinute de la agenţii economici şi persoanele fizice din judeţ;
 • se preocupă de perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului încadrat în cadrul instituţiei şi stimularea acestuia, în funcţie de rezultatele şi aportul fiecăruia în efectuarea lucrărilor.

 

În executarea atribuţiilor sale Institutul Naţional de Statistică şi Direcţiile Judeţene de Statistică au obligaţia să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice, de la înregistrare până la publicare, măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prindivulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanţă cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu normele legale privindsecretul de stat. Realizarea tuturor lucrărilor de statistică se face cu respectarea următoarelor principii : autonomia, confidenţialitatea, transparenţa, relevanţa, proporţionalitatea, deontologia statistică şi raportul cost/eficienţă.

(1) Potrivit principiului autonomiei, INS este autorizat să stabilească în mod imparţial şi independent, fără ingerinţe de pe poziţii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizaţiilor patronale şi ale altor organizaţii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare şi prelucrare, să publice şi să difuzeze datele şi informaţiilestatistice. Acest principiu implică obligativitatea ca datele şi informaţiile statistice oficiale să fie puse la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatoriîn condiţii de egalitate, simultaneitate şi nediscriminare în privinţa calităţii şi a termenelor de difuzare.

(2) Potrivit principiului confidenţialităţii, serviciile de statistică oficială şi personalul statistic au obligaţia să adopte şi să asigure, pe parcursulîntregii perioade a cercetării statistice – de la înregistrare până la publicare – măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecţii statisticiindividuali (persoane fizice sau juridice), date obţinute direct prin cercetări statistice sau indirect din surse administrative ori, alte surse.

(3) Potrivit principiului transparenţei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să respecte şi să asigure dreptul  furnizorilor de date statistice, al utilizatorilor şi al altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal şi scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile şi metodele folosite la elaborarea informaţiilor statistice, la măsurile adoptate de protecţie a datelor şi la modul şi termenele de difuzare a datelor şi informaţiilor statistice.

(4) Potrivit principiului relevanţei, serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure producerea de date şi informaţii statistice conformdomeniilor, termenelor şi gradului de detaliere a datelor statistice stabilite în funcţie de evoluţia continuă a fenomenelor demografice, economice, sociale şi de mediu.

(5) Potrivit principiului proporţionalităţii, serviciile de statistică oficială au obligaţia să asigure corelarea dintre cantitatea de informaţii individualece se solicită şi cantitatea de informaţii prelucrate ce se oferă utilizatorilor.

(6) Potrivit principiului deontologiei statistice, serviciile de statistică oficială sunt obligate să instituie şi să aplice criterii ştiinţifice la selectareasurselor, metodelor şi procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice şi să facă cunoscute, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul şi gradul de exactitate ale rezultatelor.

(7) Potrivit principiului raportului cost/eficienţă, serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiecţii statistici, la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile utilizării optime a resurselor disponibile.

 

 

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf 3. ROF ARGES 1 Mo 196